GAYA HEALTH&BEAUTY : 1 Sathorn 11, Sathorn-tai, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND. Tel. 02-676-8885, 092-273-6460, 098-824-6423
email: gayaspa@gmail.com  I  Facebook: GAYA.Sathorn  I  Line id: gayasathorn

Copyright 2014 - GAYA HEALTH & BEAUTY - All Rights Reserved.